Historia

 

Vätterbygdens Dövas Förening

Historiskt över Vätterbygdens Dövas Förening

Norra Smålands Dövstumsförening som bildades den 10 juni 1910 i Esbjörnabo i Tenhult på initiativ av P. Alfred Persson.

Vid bildandet ingick 16 döva från Norra Småland i föreningen. Bildandet av föreningen var beroende på att de döva var svårt isolerade, ur vilket de vill bryta sig ut och att det blev faktum att alla var eniga om att bilda egen förening, som de döva själva arbetade för.

Stadgar fastställdes och ändamålet för föreningens verksamhet var till syftet att nedbryta dövas isolering och tillvarataga de dövas intresse och verka för deras utveckling medelst föreläsningar på deras eget språk, teckenspråk, diskussioner samt anordnade samkväm, fester och utflykter.

Föreningens första styrelse valdes;

Ordförande P. Alfred Persson.

Ledamöter; Herman Gustafsson, Carl Larsson, Otto Lindberg och G.W. Gustafsson.

Under första världskriget hade föreningen gått bra trots ransoneringen av matvaror och sammankomster ordnades då och då. Likaså vid andra världskriget klarade föreningen sig fint.

 

Föreningens arbete har gått både med fram- och motgång i växlande år, trots utan stöd från andra myndigheter. Dövas åsikter i fråga om bättre och rättvisa krav på de dövas sida var mycket hård.

Stödet som fanns då under 20-40 åren var mycket dåliga från myndigheternas sida. Döva hade då ingen förmåga att förklinga sig hörd från myndigheterna om de dövas svåra och besvärliga situation. Men efter 1945 ljusnade föreningens verksamheten.

Man fick gott bemötande från Jönköpings Stad och andra kommuner genom bättre anslagsbidrag med mera.

© Vätterbygdens Dövas Förening

Under det första tiden hade föreningen endast möten om årligen, ett sommarmöte i Jönköping och vintermöte i Nässjö.

Dessa möten var emellertid stora händelser i de dövas liv och i regel mycket talrikt besökta av döva från hela Småland och också långt utanför Smålands gränser.

Vid vintermötet tillika årsmöte hölls i Nässjö med kaffesamkväm, auktioner, basarnöje samt föreläsning av de populära föreläsare.

Sommarmötet, jultraditionellt av stapeln i Jönköping, vid midsommarhelger ofta i dagarna två.

Samlingsplatsen var Cafe Stugan i Stadsparken, och i regel i Imanuelskyrkan, ofta har man utflykter till de natursköna omgivningarna till Huskvarna, Taberg, Visingsö, Gränna, Omberg, Månsarp med flera.

Vid utflykter ordnades föreläsningarna och gudstjänst i det fria samt man ofta roade sig med lekar.

Dövas svåra kontaktmöjligheter med myndigheter var avsevärt små förut, men nu har vi anskaffat tolkar, som hjälper oss döva.

Myndigheterna visade stort intresse och förstod att tolkarna är behövliga för de döva.

Landstinget i Jönköpings län som har ansvar för tolkverksamheten sedan flera år tillbaka.

 

Då föreningen hade vid starten 16 medlemmar, och att medlemsantalet ökades, men vid året 1917 hade föreningen en mycket svår motgång, och förlorade hälften av medlemmarna genom att en förening bildades i Nässjö.

Men motgången var mindre än vad den såg ut. Det blev bättre förhållande bland de döva, medlemsantalet började åter stiga och stiger fortfarande.

I dagens läge har föreningen 79 medlemmar.